Proje Hakkında

1.GİRİŞ
Bodrum İlçesi Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi , “Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Revizyonu” ;Ekim 2018 yılında hazırlanan ve Dünya Bankası tarafından onaylanan ÇSYP raporunun 9. Sayfasının 4. Paragrafında “Planlanan projeye esas alanın topografik yapısına bağlı olarak alt yapı güzergâh ve terfi ünite sayısı ve yerlerinde değişiklik olması muhtemeldir. İmara açılacak alanlarda boru hattı güzergâhının değişmesi durumunda boru metrajı değişebilecektir.”ifadesi uyarınca ve “MUS – W2 Bodrum Kanalizasyon Şebekesi” paketi kapsamında Müşavir tarafından yapılan ön Sözleşme Özel Şartları Madde 41.2 (c) gereği; ileri değerlendirme yapılması sonucunda ortaya çıkan yeni terfi merkezlerinin yapılması ve bazı terfi merkezlerinin lokasyonlarının değişimi nedeniyle hazırlanmıştır.
Revizyon ÇSYP raporunun hazırlanmasındaki temel ilke ,Dünya Bankası’nın Çevresel Değerlendirme ile ilgili iletişim Politikası (O.P. 4.01) ve “İller Bankası Sürdürülebilir Şehirler Projesi” kapsamında; inşa edilecek kanalizasyon hatları ve terfi merkezlerinin imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, çevresel ve sosyal etkileri değerlendirmek ve paydaşları proje değişikliğinden haberdar etmektir.
2. KAPSAM
Orijinal Projede tasarlanan Terfi Merkezi sayısı 26 olup hepsi Paket Arıtma olarak projelendirilmiştir.
Şebeke hatlarında hız değerlerinin yer yer sınır değerlere düşmesi ile sistemin işletmesi ve terfi hatlarında sıkıntı yaşanmaması için, terfi hatlarında çapların düşürülmesi, sürtünme kayıplarının artmasından dolayı pompa basma yüksekliklerinde artmaya neden olmuştur. Proje müellifinin hesaplarına göre basma yüksekliği 15 ile 88 m arasında değişen basma yüksekliklerindeki artışlar tek kademeli düşünülen bazı terfi hatlarında 2 kademeli terfi yapılması gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu gereksinim, Terfi basma yüksekliklerine göre proje müellifi tasarımında yer almayan 5 adet terfi merkezinin ve kapsama ilave edilen Erdemil' deki 2 adet TM nin 2 kademeli yapılmasının zorunlu olduğu sonucunu ortaya çıkartmaktadır.
3. SONUÇ
Sonuç olarak, Danışman W2 Paketi içinde; 1. Kademe kapsamında, 13 adet terfinin yerini değiştirmemiş, 7 adet yeni terfi tesis etmiştir. Ayrıca, daha önce sunulmuş olan ÇSYP içerisinde yer alan 13 terfi merkezi de revize proje kapsamında yatırım planından çıkartılmıştır. Her ne kadar terfi merkezi tasarımında çevresel ve sosyal etkilerin minimum seviyede tutulması hedeflenmiş ve en uygun makine-ekipman seçimi yapılmış olsa da; iptal edilen 13 adet terfi merkezinin yapılmaması ve sonucu toplam terfi merkezi sayısının 26’dan 20’ye düşürülmesi ile projeden kaynaklı çevresel ve sosyal olumsuz etkilerin azaltılmasında ilave fayda sağlanmıştır.
14 adet Betonarme (6 sı 2 kademeli) ve 6 adet paket olmak üzere toplam 20 adet terfi merkezi (TM ızgaralı ön arıtma sistemi ve koku kontrol sistemine sahip yarı gömülü – yerüstü betonarme) tasarlanmıştır.
Yeni yapılacak tüm terfi merkezleri yeri için (20 adet) mülkiyetle ilgili gerekli izinler alınmış olup, herhangi bir arazi edinimi ihtiyacı bulunmamaktadır. Ayrıca ilgili kurum görüşleri için de yazışmalar yapılmış, kurum görüşleri alınmaktadır. Arazi kullanımının sınırlandırılması amacı ile gereken alanlarda ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yapılacak olup, alanların park niteliği bozulmamış olacaktır.
Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte çevre şartlarının korunması ve daha sağlıklı hale gelmesi sağlanabilecektir. Sosyal hayatın sekteye uğramaması da sağlıklı çevre şartlarına bağlıdır. Bölge güzelliklerinin korunması, bölgede turizme ve tarıma bağlı gelir kaybı yaşanmaması, kontrolsüz atıksu deşarjı ve yeraltı sularına sızmalar sebebiyle olası salgın hastalıkların engellenmesi de projenin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesine bağlıdır.
Devam eden çalışmalar ile ilgili İdaremiz tarafından Müşavir ve Müteahhit Firma, iş programı dahilinde yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, çevresel ve sosyal etkilerin de göz önünde olması hakkında düzenli olarak kontrol edilmekte olup, gerekli uyarılar yapılmaktadır.
İçinde bulunduğumuz pandemi süreci de göz önünde bulundurularak iş ve işlemlerde geçici yavaşlamalar olmuştur, ancak İdaremiz gerekli müdahaleleri gerçekleştirmektedir.
Bilgilerinize rica olunur.

Projenin Potansiyel Sosyal Etkileri
Çed Belgesi
Çed Belgesi Bulunmamaktadır
Çsed Nihai Raporu
Environmental And Social Impact Assessment Report
Proje Genel Yerleşim Planı
Uydu Görüntüsü
SADELEŞTİRİLMİŞ ARAZİ EDİNİM EYLEM PLANI (SAEP)
ABBREVIATED LAND ACQUISITION PLAN(ALAP)