Karar No Konu Karar Özeti
7 Gündem Duyurulan Gündem; Başkanlık Makamınca gündeme eklenen teklifler ve Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile oluşan 8 maddelik gündemin görüşülmesine Genel Kurulumuzca OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
8 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Denetçi Raporu 1- MUSKİ Genel Müdürlüğü Denetçileri tarafından hazırlanan, Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyetlerini kapsayan yukarıda metni yazılı “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Denetçi Raporu” nun; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Muhsin VURAL, Şahan ŞAHAN, Mehtap ÇAHAN, Duygu Pınar MARÇALI DOĞRU, Bayram Önder AKDENİZLİ, Abdullah KÜÇÜKBOZBAŞ, Hakan BÜYÜKAYDIN, Osman MÜCASİROĞLU, Kağan AKKAYA, Ali TEKİN ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Serdar ÖREN, Nuri ÖZTÜRK, Osman İREZ ve Bayram KARATAÇ’ ın 16 Çekimser oyuna karşılık, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 49 Kabul oyları ile 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince kabulüne Genel Kurulumuzca OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
9 Dolu Kadro Değişikliği 2- 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 30.04.2024 tarih ve 62 sayılı kararı ile uygun görülerek yazı ekinde sunulan (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen dolu kadroların derece değişikliğine, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
10 Sosyal Denge Tazminatı İmza Yetkisi 3- MUSKİ Yönetim Kurulunun 25.04.2024 tarihli ve 57 sayılı kararı ile uygun görülerek Genel Kurula sunulan, 4688 sayılı yasanın 32 nci maddesi gereği Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan işçi statüsü dışında kalan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi ve imzaya yetkili sendika ile sözleşme yapılması kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ARAS’a yetki verilmesine, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
11 Taşınmaz Devri 4- Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait İlimiz, Bodrum İlçesi, Yaka Mahallesi, 202 ada 2 parsel nolu “Kuyu ve Avlusu” vasıflı 174,64 m² yüzölçümlü taşınmazdaki su kuyusunun kullanılmaması, Daire Başkanlıklarımızca da taşınmaz ile ilgili herhangi bir planlama ve projelerinin bulunmaması nedeniyle ileriki yıllarda ihtiyaç olması halinde taşınmaz üzerine altyapı çalışmaları yapılması durumunda gerekli izinlerin verilmesi kaydıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 45 inci maddesi ve 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına iade edilmesi/devredilmesine, Genel Kurulumuzca OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
12 Taşınmaz Devri 5- Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait İlimiz, Datça İlçesi, Hızırşah Mahallesi, 252 ada 4 parsel nolu “Kargir Çeşme ve Arsası” vasıflı 751,69 m² yüzölçümlü taşınmazdaki çeşmenin pasif olması, Daire Başkanlıklarımızca da taşınmaz ile ilgili herhangi bir planlama ve projelerinin bulunmaması nedeniyle ileriki yıllarda ihtiyaç olması halinde taşınmaz üzerine altyapı çalışmaları yapılması durumunda gerekli izinlerin verilmesi kaydıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 45 inci maddesi ve 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına iade edilmesi/devredilmesine, Genel Kurulumuzca OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
13 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Faaliyet Raporu 6- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesi ile “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince hazırlanan “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Faaliyet Raporu” nun; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Muhsin VURAL, Şahan ŞAHAN, Mehtap ÇAHAN, Duygu Pınar MARÇALI DOĞRU, Bayram Önder AKDENİZLİ, Abdullah KÜÇÜKBOZBAŞ, Hakan BÜYÜKAYDIN, Osman MÜCASİROĞLU, Kağan AKKAYA, Ali TEKİN ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Serdar ÖREN, Nuri ÖZTÜRK, Osman İREZ ve Bayram KARATAÇ ’ ın 16 Ret ve İyi Parti Grubundan Mete ATAY’ ın 1 Çekimser oyuna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 48 Kabul oyları ile 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince kabulüne Genel Kurulumuzca OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
14 MUSKİ 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı 8- Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi. a) Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılında İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Cetvellerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42. , 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. , Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35. ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddelerindeki hükümler gereğince, Genel Kurulumuzca kabulüne OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
14 Komisyon Raporu için tıklayınız.
15 Toplantıya Katılamayan Genel Kurul Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi. MUSKİ Genel Kurulu’nun 2024 yılı Mayıs ayı olağan toplantısına katılamayan; Rıza KARAKAYA, Sabri Oğuz BOLELLİ, Yunus ERPEK ve Mustafa KARAKUŞ’ un mazeretlerinin kabulüne Genel Kurulumuzca OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
Karar No Konu Karar Özeti
1 Gündem Duyurulan Gündem; Başkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Tekliflerden oluşan 5 maddelik gündemin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
2 MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yukarıda metni yazılı MUSKİ Genel Kurulunun 23.11.2023 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen ve Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulunun 20.12.2023 tarih ve 1761/3 sayılı kararı ile uygun görüş bildirilmiş olup, Yönetim Kurulunun 04.01.2024 tarih ve 3 sayılı kararı ile uygun görülen “MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in Genel Kurula sunulduğu şekilde kabulüne, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
3 Ek Ödenek Ek, Genel Müdürlüğümüz ödenek ihtiyacını karşılamak üzere 2024 yılı bütçesine ek ödenek eklenmesi ile ilgili, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesine istinaden hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 22.12.2023 tarih ve 229 sayılı kararı ile uygun görülen “Ek Ödenek Listesi” nde belirtilen ek ödeneğin görüşülmesine ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekilde kabulüne, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
3 Komisyon Raporu için tıklayınız.
4 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Ek Yatırım Programı Ek, Genel Müdürlüğümüz ilgili harcama birimlerince hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 22.12.2023 tarih ve 230 sayılı kararı ile uygun görülen MUSKİ Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Ek Yatırım Programı’nın görüşülmesine ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekilde kabulüne 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
4 Komisyon Raporu için tıklayınız.
5 (T1) Cetvelinin Revize Edilmesi Ek, MUSKİ Genel Kurulun 23.11.2023 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen 2024 Yılı Bütçe Kararnamesi ekindeki 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) Cetvelinin revize edilmesine ihtiyaç duyulmuş ve MUSKİ Yönetim Kurulunun 22.12.2023 tarih ve 228 sayılı kararı ile revizesi uygun görülen (T1) Cetvelinin görüşülmesine ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekilde kabulüne 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
5 Komisyon Raporu için tıklayınız.
6 Toplantıya Katılamayan Genel Kurul Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin Görüşülmesi MUSKİ Genel Kurulu’nun 2024 yılı Ocak ayı olağanüstü toplantısına katılamayan; Önder BATMAZ, Kemal İLHAN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Sabri Oğuz BOLELLİ, Mehmet DEMİR, Kamil CEYLAN, İhsan ÖZTÜRK, Gonca KÖKSAL, Alper ÇALIKOĞLU, Halil Faik BOZKURT, Mustafa TOKSÖZ, Emre KARAÖZ ve Erbil ÖZDEMİR’ in mazeretlerinin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
Karar No Konu Karar Özeti
28 Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı 1- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi a) Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 27.10.2023 tarih ve 173 sayılı kararı ile uygun görülen “Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” na ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekilde kabulüne 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
28 Komisyon Raporu için tıklayınız.
29 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Performans Programı 1- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi b) 29.09.2023 tarih ve 144 sayılı kararı ile MUSKİ Yönetim Kurulu’nca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu maddesi, “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planına uygun olarak hazırlandığı tespit edilen? “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Performans Programı” na ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekilde kabulüne 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
29 Komisyon Raporu için tıklayınız.
30 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Yatırım Programı 1- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi c) Ek, 29.09.2023 tarih ve 145 sayılı Kararı ile MUSKİ Yönetim Kurulu’nca, Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planına uygun olarak hazırlandığı tespit edilen, “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Yatırım Programı” na ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekilde kabulüne 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
30 Komisyon Raporu için tıklayınız.
31 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2024 Yılı ile İzleyen İki Yılın Bütçe Tasarısı 1- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ç) Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2024 mali yılı ile izleyen iki yıl Bütçe Kararnamesi 16 (Onaltı) madde olup, eki diğer cetveller ile birlikte değerlendirildiğinde; 2024 gider bütçe tahmininin 4.501.539.000,00 TL, gelir tahmininin 3.674.118.000,00 TL ve gelir ile gider tahmini arasındaki farkın finansmanın ekonomik sınıflandırması cetvelindeki net 827.421.000,00 TL karşılık gösterilmek suretiyle denkliğin sağlanmasının, İzleyen yıl bütçelerinden 2025 yılı gelir tahmininin 4.408.941.600,00 TL, gider tahmininin 5.401.846.800,00 TL ve finansmanın ekonomik sınıflandırması tahmininin 992.905.200,00 TL olmasının, 2026 yılı gelir tahmininin 5.290.729.920,00 TL, gider tahmininin 6.482.216.160,00 TL ve finansmanın ekonomik sınıflandırması tahmininin 1.191.486.240,00 TL olmasının, 2024 yılı ve izleyen iki yıl Bütçe Kararnamesi ile eki Cetvellerinin (Örnek 14, Örnek 15, Örnek 16, Örnek 17, Örnek 18, Örnek 8, Örnek 19, Örnek 20, Örnek 21, Örnek 22, Örnek 23, Örnek 24, Örnek 25, Örnek 26, Örnek 27 ve Örnek 28) ve yukarıda yapılan değişiklikler işlenmiş şekliyle kabulüne 2560 sayılı Kanunun Genel Kurulun Görevleri başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereği Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
31 Komisyon Raporu için tıklayınız.
32 MUSKİ Genel Müdürlüğü Su ve Atıksu Satış Tarifesi 1- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi d) Ek, MUSKİ Yönetim Kurulunun 07.11.2023 tarihli ve 186 sayılı kararı ile incelenerek Genel Kurula sunulmasına karar verilen, 2560 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün 2021-47 sayılı Genelgesi ekinde yer alan İçme Suyu Sistemlerindeki Su Kayıplarının Azaltılması Eylemlerine Yönelik Kılavuz kapsamında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2023 yılı Su ve Atıksu Satış Tarifeleri Cetvelinde Bulunan Abone Gruplarına Ait Kademe Aralıklarında Değişiklik Yapılması” na ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekilde kabulüne 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
32 Komisyon Raporu için tıklayınız.
33 Toplantıya Katılamayan Genel Kurul Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi MUSKİ Genel Kurulu’nun 2023 yılı Kasım ayı olağan toplantısı 2. birleşimine katılamayan; Kemal ÖZYURT, Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Uğur İlhami ÖZDEN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet Hikmet SELÇUK, Ufuk BİLDİRİCİ, Mesut KARATAŞ, Fatih ÖLEMEZ, Ethem SAYAR, Fehmi Selçuk EVCİ, Gonca KÖKSAL, Gürsel İNCE, Alim UZUNDEMİR, Bayram Önder AKDENİZLİ, Alper ÇALIKOĞLU, Levent TOSUN, Beyhan AKCAN ve Emre KARAÖZ’ ün mazeretlerinin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
Karar No Konu Karar Özeti
21 Gündem Duyurulan gündem, Başkanlık Makamınca gündeme eklenen tekliflerden oluşan 10 maddelik gündemin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
22 Dolu Kadro Değişikliği 1- 27.10.2023 tarihli ve 175 sayılı kararı ile MUSKİ Yönetim Kurulu’nca, Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği Genel Müdürlüğümüzün (E-2) Grubunda yer aldığı, Büyükşehir Belediyeleri Norm Kadro Standartları doğrultusunda, E-2 (1.000.000-1.999.999) Grubuna göre oluşturulan Kadro İhdası dahilinde Genel Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan ve yazı ekinde sunulan (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen dolu kadro değişikliğinin yapılmasına, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
23 Geçici İşçi Çalıştırılması 2- 29.09.2023 tarihli ve 148 sayılı kararı ile MUSKİ Yönetim Kurulu’nca, 5620 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 24 üncü maddesi gereği 2024 yılında Genel Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulması halinde 805 adet memur kadrosuna karşılık mevcut norm kadro sayısının %20’si 161 geçici iş pozisyonu ve 161X12=1932 Adam/Aya karşılık gelen 1932 Adam/Ay miktarında geçici işçi çalıştırılmasına, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
24 Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin Yenilenmesi 3- MUSKİ Yönetim Kurulunun 29.09.2023 tarihli ve 147 sayılı kararı ile uygun görülerek Genel Kurula sunulan, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan işçi statüsü dışında kalan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi ve imzaya yetkili sendika ile 31.12.2023 tarihinde bitecek olan sosyal denge tazminatı sözleşmesinin yenilenmesi hususunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’e yetki verilmesine, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
25 Memur ve Sözleşmeli Personel için Performans Ölçütleri Belirleme ve Performans Değerlendirme Yönetmeliği” nde yer alan Ek-1 Performans Değerlendiriciler Listesinin güncellenmesi 4- MUSKİ Yönetim Kurulunun 27.10.2023 tarihli 174 sayılı kararı ile uygun görülerek Genel Kurula sunulan, “Memur ve Sözleşmeli Personel için Performans Ölçütleri Belirleme ve Performans Değerlendirme Yönetmeliği” nde yer alan ve yazı ekinde sunulan Ek-1 Performans Değerlendiriciler Listesinin güncellenmesine, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
26 Taşınmaz Tahsisi 5- 4.08.2023 tarihli ve 121 sayılı kararı ile MUSKİ Yönetim Kurulu’nca, Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait İlimiz Bodrum İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, 285 ada 1 parsel numaralı 13.644,64 m² tapu alanına sahip taşınmazda atık su tesisi yapmak ve atıksu arıtma tesisi işletmek amacıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47 nci maddesi hükmü uyarınca 25 (yirmibeş) yıl süre ile bedelsiz ve şartlı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesine, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
27 Toplantıya Katılamayan Genel Kurul Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi MUSKİ Genel Kurulu’nun 2023 yılı Kasım ayı olağan toplantısı 1. birleşimine katılamayan; Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet Hikmet SELÇUK, Mesut KARATAŞ, Kamil CEYLAN, İhsan ÖZTÜRK, Mustafa KARACAN, Eray ÇİÇEK, Alper ÇALIKOĞLU ve Halil Faik BOZKURT’ un mazeretlerinin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
Karar No Konu Karar Özeti
17 Gündem Duyurulan gündem, Başkanlık Makamınca gündeme eklenen tekliflerden oluşan 3 maddelik gündemin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
18 MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1- Yukarıda metni yazılı MUSKİ Genel Kurulunun 11.05.2023 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen ve Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulunun 07.06.2023 tarih ve 1745/3 sayılı kararı doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılarak Yönetim Kurulunun 14.07.2023 tarih ve 113 sayılı kararı ile uygun görülen “MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in Genel Kurula sunulduğu şekilde kabulüne, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
19 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2023 yılı Su ve Atıksu ile Hizmet Tarifeleri Değişikliği 3- Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi a) Ek, 2560 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi kapsamında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve MUSKİ Yönetim Kurulunun 31.07.2023 tarihli 115 sayılı kararı ile tespit edilerek Genel Kurula havalesi uygun görülen “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2023 yılı Su ve Atıksu ile Hizmet Tarifeleri Değişikliği” ne ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Genel Kurulumuzca Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Hürol ÖNDER, Biray TAŞKESİĞİ, Mustafa KARACAN, Mustafa KARAKUŞ ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Yusuf BAĞIRCI’ nın 5 Ret oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Grubunun 35 Kabul oyları ile 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun ücrete tabi işler başlıklı 97 inci maddesi gereğince OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
19 Komisyon Raporu için tıklayınız.
20 Toplantıya Katılamayan Genel Kurul Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi MUSKİ Genel Kurulu’nun 2023 yılı Ağustos ayı olağanüstü toplantısına katılamayan; Önder BATMAZ, Mehmet Hikmet SELÇUK, Ufuk BİLDİRİCİ, Veli PABUŞÇU, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Ethem SAYAR, Gürsel İNCE, Alper ÇALIKOĞLU ve Beyhan AKCAN’ ın mazeretlerinin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
Karar No Konu Karar Özeti
7 Gündem Duyurulan Gündem; Başkanlık Makamınca gündeme eklenen teklifler ve Plan ve Bütçe Komisyon Raporları ile oluşan 9 maddelik gündemin görüşülmesine Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
8 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Denetçi Raporu 1- MUSKİ Genel Müdürlüğü Denetçileri tarafından hazırlanan, Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyetlerini kapsayan yukarıda metni yazılı “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Denetçi Raporu” nun kabulüne 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
9 Boş Kadro Değişikliği 2- 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik’in 11 inci maddesinin birinci fıkrası gereği yazı ekinde sunulan (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen kadroların iptal ve ihdasına, 2560 sayılı Kanunun Genel Kurulun Görevleri başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
10 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Faaliyet Raporu 3- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesi ile “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” gereğince hazırlanan “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Faaliyet Raporu”nun; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Hürol ÖNDER, Mustafa KARACAN, Mustafa ŞAHBAZ, Mustafa TOKSÖZ Vekili İsmail KAYA, Halil İbrahim DOĞRAMACI, Biray TAŞKESİĞİ, Özay TÜRKLER, Muhammet KARAKUŞ, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Levent TOSUN, Bayram Önder AKDENİZLİ, Mustafa KARAKUŞ ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Selim BAĞCIOĞLU, Yusuf BAĞIRCI ve İlhan ŞİMŞEK’ in 15 Ret oyuna karşılık (Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve İYİ Parti Grubunun) 34 Kabul oyları ile 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince kabulüne Genel Kurulumuzca OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
11 Borçlanma Yetkisi 4- İdaremizce Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı/Instrument for PreAccession Assistance (IPA) kapsamındaki IPAIII dönemi için sağlanacak mali destek ve kredilerle yapılacak proje ve faaliyetler ile Marmaris Atatürk Barajından Bozburun Yarımadası Bölgesine Su Temini Projesi için yapılacak ve/veya yeni yapılacak faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den, Bankalardan, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Uluslararası Finans Kuruluşlarından MUSKİ Genel Müdürlüğü adına yurtiçi/yurtdışı kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmanın yapılması ve geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi sözleşmesi üzerinde değişiklik yapılması, kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için Yönetim Kurulunun 28.04.2023 tarih ve 86 sayılı kararı ile uygun görülen, 2560 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve 6 ncı maddesinin (j) bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68 inci maddesi gereğince MUSKİ Genel Kurulu’nun yetkisinde olan yurtiçi ve yurtdışı borçlanmalarını karara bağlamaya, borçlanma ile ilgili mercilerden gerekli izinleri almak için Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kuruluna borçlanma yetkisi verilmesine Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
12 MUSKİ 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı 9- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi a) Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılında İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Cetvellerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42. , 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. , Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35. ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddelerindeki hükümler gereğince, Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
12 Komisyon Raporu için tıklayınız.
13 Ek Ödenek 9- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi b) Ek, Genel Müdürlüğümüz ödenek ihtiyacını karşılamak üzere 2023 yılı bütçesine ek ödenek eklenmesi ile ilgili, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesine istinaden hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 28.04.2023 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen yazı eki “Ek Ödenek Listesi” nde belirtilen ek ödeneğin görüşülmesine ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekilde kabulüne, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ Kararın devamı için tıklayınız.
13 Komisyon Raporu için tıklayınız.
14 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Ek Yatırım Programı 9- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi c) Ek, Genel Müdürlüğümüz ilgili harcama birimlerince hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 28.04.2023 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun görülen yazı eki MUSKİ Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Ek Yatırım Programı’nın, görüşülmesine ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekilde kabulüne 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
14 Komisyon Raporu için tıklayınız.
15 Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı 9- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ç) Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 28.04.2023 tarih ve 81 sayılı kararı ile uygun görülen yazı eki “Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” nın, görüşülmesine ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
15 Komisyon Raporu için tıklayınız.
16 Toplantıya Katılamayan Genel Kurul Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi MUSKİ Genel Kurulu’nun 2023 yılı Mayıs ayı olağan toplantısına katılamayan; Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Ethem SAYAR, Eray ÇİÇEK, Gürsel İNCE, İsmail MİLAT, Mustafa KARA, Özay ÇETİN ve Emre KARAÖZ’ ün mazeretlerinin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Kararın devamı için tıklayınız.
Karar No Konu Karar Özeti
1 Gündem Duyurulan Gündem; Başkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Tekliflerden oluşan 5 maddelik gündemin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
2 Boş Kadro Değişikliği 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik’in 11 inci maddesi gereği yazı ekinde sunulan (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen kadroların iptal ve ihdasına, 2560 sayılı Kanunun Genel Kurulun Görevleri başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
3 MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MUSKİ Genel Kurulunun 24.11.2022 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen ve Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulunun 28.12.2022 tarih ve 1726/4 sayılı kararı doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılarak Yönetim Kurulunun 03.02.2023 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen yazı ekinde sunulan “MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in kabulüne, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
4 Ek Ödenek Ek, Kuraklık Eylem Planı çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz ödenek ihtiyacını karşılamak üzere 2023 yılı bütçesine ek ödenek eklenmesi ile ilgili, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesine istinaden hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 03.02.2023 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen “Ek Ödenek Listesi” nde belirtilen ek ödeneğin görüşülmesine ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekilde kabulüne, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
4 Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.
5 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Ek Yatırım Programı Ek, Kuraklık Eylem Planı çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz ödenek ihtiyacını karşılamak üzere 2023 yılı bütçesine ek ödenek eklenmesi ile ilgili, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesine istinaden hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 03.02.2023 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen “Ek Ödenek Listesi” nde belirtilen ek ödeneğin görüşülmesine ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekilde kabulüne, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
5 Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.
6 Toplantıya Katılamayan Genel Kurul Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi MUSKİ Genel Kurulu’nun 2023 yılı Şubat ayı olağanüstü toplantısına katılamayan; Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet Hikmet SELÇUK, Melek Gözde HOŞAFCI, Mehmet DEMİR, Ethem SAYAR, Eray ÇİÇEK, Gürsel İNCE, Alim UZUNDEMİR, Yakup OTGÖZ, Bayram Önder AKDENİZLİ, Levent TOSUN, Mustafa KARAKUŞ, Beyhan AKCAN ve Emre KARAÖZ’ ün mazeretlerinin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
Karar No Konu Karar Özeti
32 Gündem Duyurulan Gündem; Başkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Tekliflerden oluşan 1 maddelik gündemin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
33 1-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi a) 29.09.2022 tarihli ve 137 sayılı kararı ile MUSKİ Yönetim Kurulu’nca 5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi, 22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planına uygun olarak hazırlandığı tespit edilen, “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Performans Programı” nın 2560 sayılı Kanunun Genel Kurulun Görevleri başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekilde Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
33 MUSKİ 2023 Yılı Performans Programı Komisyon Raporu için tıklayınız
34 1-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi b) 29.09.2022 tarihli ve 138 sayılı kararı ile MUSKİ Yönetim Kurulu’nca Genel Müdürlüğümüz 2020-2024 Yılı Stratejik Planına uygun olarak hazırlandığı tespit edilen, “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Yatırım Programı” nın 2560 sayılı Kanunun Genel Kurulun Görevleri başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu ekinde sunulduğu şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
34 MUSKİ 2023 Yılı Yatırım Programı Komisyon Raporu için tıklayınız
35 1-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi c) Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2023 mali yılı ile izleyen iki yıl Bütçe Kararnamesi 15 (Onbeş) madde olup, eki diğer cetveller ile birlikte değerlendirildiğinde;2023 gider bütçe tahmininin 3.003.738.000,00 TL olduğu, gelir tahmininin ise; İdarenin gelirlerinin yaklaşık % 84 ünü oluşturan su ve atıksu satış gelir tahmininin 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi gereği tüzel kişiliği kaldırılarak köyden mahalleye dönüşen yerlerde uygulanan %75 ve beldeden mahalleye dönüşen yerlerde uygulanan %50 oranındaki indirimlerin 31.12.2022 tarihinde sonlandırılacağı ön görüsüyle 2.186.280.000,00 TL olarak belirlendiği ve gelir tahmini ile gider tahmini arasındaki 817.458.000,00 TL’lik tutar farkın finansmanın ekonomik sınıflandırması (828.423.000,00 TL Borçlanma – 75.965.000,00 Borç Ödeme + 65.000.000,00 Likide Amaçlı Bankada Tutulan Nakit) karşılık gösterilmek suretiyle dengelenmesi, İzleyen yıl bütçelerinden 2024 yılı gelir tahmininin 2.623.536.000,00 TL, gider tahmininin 3.604.485.600,00 TL ve finansmanın ekonomik sınıflandırması tahmininin 980.949.600,00 TL olması,2025 yılı gelir tahmininin 3.148.243.200,00 TL, gider tahmininin 4.325.382.720,00 TL ve finansmanın ekonomik sınıflandırması tahmininin 1.177.139.520,00 TL olması, 2023 yılı ve izleyen iki yıl Bütçe Kararnamesi ile eki Cetvelleri (Örnek 14, Örnek 15, Örnek 16, Örnek 17, Örnek 18, Örnek 8, Örnek 19, Örnek 20, Örnek 21, Örnek 22, Örnek 23, Örnek 24, Örnek 25, Örnek 26, Örnek 27 ve Örnek 28) incelenmiş ve yukarıda yapılan değişiklikler işlenmiş şekliyle kabulüne, 2560 sayılı Kanunun Genel Kurulun Görevleri başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereği Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
35 Muski 2023 Yılı Bütçe Tasarısı Komisyon Raporu için tıklayınız
36 1-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ç) 14.10.2022 tarihli ve 156 sayılı kararı ile MUSKİ Yönetim Kurulu’nca Genel Müdürlüğümüz ödenek ihtiyacını karşılamak üzere, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 inci maddesine istinaden hazırlanan 2022 yılı bütçesine ek ödenek eklenmesi ile ilgili 2560 sayılı Kanunun Genel Kurulun Görevleri başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu ekinde sunulduğu şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
36 Ek Ödenek Komisyon Raporu için tıklayınız
37 1-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi d) 14.10.2022 tarihli ve 157 sayılı kararı ile MUSKİ Yönetim Kurulu’nca Genel Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesi gereğince hazırlanan “MUSKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Tarifesi Değişikliği” nin, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Halil İbrahim DOĞRAMACI, Kamil CEYLAN Vekili Ömer ÖLMEZ, Mustafa KARACAN, Hürol ÖNDER, Mustafa KARAKUŞ, Biray TAŞKESİĞİ, Mustafa ŞAHBAZ ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Alim UZUNDEMİR Vekili Volkan METİN ve İlhan ŞİMŞEK’ in 9 Red oylarına karşılık, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu ekinde sunulduğu şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.
37 MUSKİ Hizmet Tarifesi Değişikliği Komisyon Raporu için tıklayınız
38 1-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi e) 14.10.2022 tarihli ve 158 sayılı kararı ile MUSKİ Yönetim Kurulu’nca Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, gerekli değişiklikler yapılarak yazı ekinde sunulan “MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporunda sunulduğu şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
38 MUSKİ Abone İşleri ve Tarifeler Yönetmeliği Komisyon Raporu için tıklayınız
39 Toplantıya Katılamayan Genel Kurul Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi MUSKİ Genel Kurulu’nun 2022 yılı Kasım ayı olağan toplantısı II. birleşimine katılamayan; Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Muhammet KARAKUŞ, Kemal İLHAN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Haluk LAÇİN, Mehmet Hikmet SELÇUK, Ufuk BİLDİRİCİ, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Fatih ÖLEMEZ, Ethem SAYAR, Eray ÇİÇEK, Gürsel İNCE, İsmail MİLAT, Mustafa KARA, Yakup OTGÖZ, Alper ÇALIKOĞLU, Bayram Önder AKDENİZLİ, Levent TOSUN, Özay TÜRKLER, Beyhan AKCAN, Mustafa TOKSÖZ ve Emre KARAÖZ’ ün mazeretlerinin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
Karar No Konu Karar Özeti
25 Gündem Duyurulan Gündem; Başkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Tekliflerden oluşan 11 maddelik gündemin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
26 Geçici İşçi Çalıştırılması 7. 14.10.2022 tarihli ve 159 sayılı kararı ile MUSKİ Yönetim Kurulu’nca 2023 Yılında Genel Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulması halinde 805 adet memur kadrosuna karşılık mevcut norm kadro sayısının %20 si 161 geçici iş pozisyonu ve 161X12= 1932 Adam/Aya karşılık gelen 1932 Adam/Ay miktarında geçici iş pozisyonunun vize edilmesine 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
27 Kadro Değişikliği 8. Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği Genel Müdürlüğümüzün (E-2) Grubunda yer aldığı, Büyükşehir Belediyeleri Norm Kadro Standartları doğrultusunda, E-2 (1.000.000-1.999.999) Grubuna göre oluşturulan Kadro İhdası dahilinde Genel Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan ve yazı ekinde sunulan (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ve (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen dolu ve boş kadro değişikliklerinin yapılmasına, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
28 Denetçi Seçimi 9. MUSKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görev alacak olan 2560 sayılı Kanunun Genel Kurulun Görevleri başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi “İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,” hükmü gereğince Asil denetçiliğe; Zeliha ALKAN (MBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı) ve Aylin GİRAY (MBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı), Yedek olarak: Fatoş ÖZTÜRK (MBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanı) ve Deniz YAŞAR (MBB Fen İşleri Dairesi Başkanı) ‘ın seçilmesine Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
29 Denetçi Ücretleri 10. 2560 sayılı Kanunun “Denetçiler” başlıklı 10 uncu maddesinin 6 ncı fıkrası “Denetçilerin ücretleri, Devlet Memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını (Ek gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır.” hükmü gereğince Denetçi ücretlerinin yazı eki tabloda belirtildiği şekilde uygulanması, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
30 Taşınmaz Tahsisi 11. Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait İlimiz, Milas İlçesi Hacıahmetler Mahallesi 113 ada 1 parsel numaralı, 207,41 m² yüzölçümlü “Çeşme havuz fırın avlusu” nitelikli taşınmazın 139,31 m² lik kısmının Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına yapılan tahsis işlemin kaldırılarak, anılan taşınmazın içerisinde Muhtarlık Binası bulunan 103,67 m² lik kısmının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47 inci maddesi hükmü uyarınca Milas Belediye Başkanlığına 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisin yapılmasına 2560 sayılı Kanunun Genel Kurulun Görevleri başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
31 Toplantıya Katılamayan Genel Kurul Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi MUSKİ Genel Kurulu’nun 2022 yılı Kasım ayı olağan toplantısı 1. birleşimine katılamayan; Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Haluk LAÇİN, Mehmet DEMİR, Gürsel İNCE, İlhan ŞİMŞEK, İsmail MİLAT, Beyhan AKCAN ve Özay ÇETİN’ in mazeretlerinin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
Karar No Konu Karar Özeti
21 Gündem Duyurulan Gündem; Başkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Tekliflerden oluşan 1 maddelik gündemin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Karar için tıklayınız
22 Ek Ödenek MUSKİ Yönetim Kurulunun 29.07.2022 tarihli ve 97 sayılı kararı ile görüşülerek Genel Kurula sunulan, Genel Müdürlüğümüz ihtiyaçları kapsamında ödenek ihtiyacı bulunan bütçe kalemlerine konulmak üzere 2022 yılı bütçesinde ihtiyaç duyulan ek ödeneğin, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu ekinde sunulduğu şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.Karar için tıklayınız.
22 Ek Ödenek Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.
23 MUSKİ 2022 Yılı Su ve Atıksu Satış Tarifesi- Plan Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.
23 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2022 yılı Su ve Atıksu Satış Tarifesi MUSKİ Yönetim Kurulunun 29.07.2022 tarihli ve 98 sayılı kararı ile tespit edilerek Genel Kurula sunulan, “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2022 yılı Su ve Atıksu Satış Tarifeleri Değişikliği” Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Muhammet KARAKUŞ, Kemal İLHAN, Haluk LAÇİN, Mehmet Hikmet SELÇUK, Ufuk BİLDİRİCİ, Halil İbrahim DOĞRAMACI, Mesut KARATAŞ, Kamil CEYLAN Vekili Ömer ÖLMEZ, Fatih ÖLEMEZ, Mustafa KARACAN, Eray ÇİÇEK, Hürol ÖNDER, Yakup OTGÖZ Vekili Harun HIRA, Mustafa KARAKUŞ, Özay TÜRKLER, Beyhan AKCAN, Biray TAŞKESİĞİ, Emre KARAÖZ, Mustafa ŞAHBAZ ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Selim BAĞCIOĞLU ve İlhan ŞİMŞEK’ in 21 Ret oyuna karşılık, (Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve İYİ Parti Grubunun) 29 Kabul oyları ile 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu ekinde sunulduğu şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ. Karar için tıklayınız.
24 Toplantıya Katılamayan Genel Kurul Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi MUSKİ Genel Kurulu’nun 2022 yılı Ağustos ayı olağanüstü toplantısına katılamayan; Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Veli PABUŞÇU, Mehmet DEMİR, Mehmet OKTAY, Aylin YÜKSEL, Ethem SAYAR, Fehmi Selçuk EVCİ, İhsan ÖZTÜRK, Alim UZUNDEMİR, İsmail MİLAT, Mustafa KARA, Alper ÇALIKOĞLU, Bayram Önder AKDENİZLİ, Halil Faik BOZKURT, Levent TOSUN ve Mustafa TOKSÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Karar için tıklayınız.
Karar No Konu Karar Özeti
8 Gündem Duyurulan Gündem; Başkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Tekliflerden oluşan 2 maddelik gündemin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
9 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu Genel Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesine istinaden hazırlanan, MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporunun; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Hürol ÖNDER, Biray TAŞKESİĞİ, Halil İbrahim DOĞRAMACI, Yakup OTGÖZ, Özay TÜRKLER Vekili Mehmet Atalay AKMAN, Muhammet KARAKUŞ Vekili Hüseyin BÜYÜKOKUTAN ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan Selim BAĞCIOĞLU ve İlhan ŞİMŞEK’ in 8 Ret oyu ile Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Kamil CEYLAN’ ın 1 Çekimser oyuna karşılık (Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve İYİ Parti Grubunun) 32 Kabul oyları ile 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince kabulüne Genel Kurulumuzca OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.
10 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42 nci 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddelerindeki hükümler gereğince Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
10 MUSKİ 2021 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Blançosu- Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
11 MUSKİ 2021 Yılı Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri -Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
11 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı Cetvellerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42 inci, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü , Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35 inci ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddelerindeki hükümler gereğince Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
12 Ek Ödenek MUSKİ Yönetim Kurulunun 22.04.2022 tarihli ve 54 sayılı kararı ile görüşülerek Genel Kurula sunulan, Genel Müdürlüğümüz ihtiyaçları kapsamında elektrik, akaryakıt, kimyevi ürün, personel ve sıhhi tesisat alımlarının enflasyon oranları ve döviz kurundaki ani yükseliş sebebiyle artmasından dolayı bütçeye konulan ödeneğin yetersiz kalması sebebiyle ihtiyaç duyulan ek ödeneğin, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
12 2022 yılı Ek Ödenek- Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
13 MUSKİ Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliği- Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
13 MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı MUSKİ Yönetim Kurulunun 02.02.2022 tarihli ve 20 sayılı kararı ile görüşülerek Genel Kurula sunulan, “MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” nın 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
14 MUSKİ Genel Müdürlüğü 2022 yılı Hizmet Tarifesi MUSKİ Yönetim Kurulunun 29.04.2022 tarihli ve 65 sayılı kararı ile tespit edilerek Genel Kurula sunulan, “MUSKİ Genel Müdürlüğü 2022 yılı Hizmet Tarifesi” nin 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu ekinde sunulduğu şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
14 MUSKİ 2022 yılı Hizmet Tarifesi- Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
15 Yazılı Önerge- Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
15 Yazılı Önerge Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz Hürol ÖNDER ve Selim BAĞCIOĞLU tarafından verilen yazılı önergenin 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
16 MUSKİ Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı MUSKİ Yönetim Kurulunun 06.05.2022 tarih ve 70 sayılı kararı ile görüşülerek Genel Kurula sunulan, “MUSKİ Genel Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” nın 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile Genel Kurulumuzca kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
16 MUSKİ Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği- Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
17 Toplantıya Katılamayan Genel Kurul Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi MUSKİ Genel Kurulu’nun 2022 yılı Mayıs ayı olağanüstü toplantısına katılamayan; Kemal ÖZYURT, Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Kemal İLHAN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet Hikmet SELÇUK, Ufuk BİLDİRİCİ, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Fatih ÖLEMEZ, Fehmi Selçuk EVCİ, İhsan ÖZTÜRK, Mustafa KARACAN, Eray ÇİÇEK, Gürsel İNCE, Alim UZUNDEMİR, İsmail MİLAT, Mustafa KARA, Alper ÇALIKOĞLU, Bayram Önder AKDENİZLİ, Levent TOSUN, Beyhan AKCAN, Mustafa TOKSÖZ, Emre KARAÖZ ve Mustafa ŞAHBAZ’ın mazeretlerinin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
Karar No Konu Karar Özeti
1 Gündem Duyurulan Gündem; Başkanlık Makamınca Gündeme Eklenen Tekliflerden oluşan 14 Maddelik Gündemin Görüşülmesine Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
2 Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliği MUSKİ Genel Kurulunun 25.11.2021 tarih ve 42 sayılı kararı ile görüşülerek kabul edilen “MUSKİ Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri ve Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ile ilgili Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulunun 30.12.2021 tarih ve 1690/8 sayılı kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen Yönetmelik Taslağının, 2560 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi gereğince Sayıştay Başkanlığından geldiği şekliyle Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
3 İç Denetçi Kadro İhdası 28.10.2021 tarihli ve 31642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Genel Müdürlüğümüz emrine tahsis edilen 3 adet İç Denetçi Kadrosunun ekli (I) sayılı Kadro İhdası Cetvelinde belirtildiği şekilde ihdasına, 5436 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ve 5018 sayılı Kanunun 65 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 23 üncü maddesi gereğince Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
4 Norm Kadro İhdası 17.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Genel Müdürlüğümüz (E) Grubu: Belediye Bağlı Kuruluşları Norm Kadro Standartları Cetvelinde E2 grubunda yer almıştır. Anılan Yönetmelik hükmü gereği düzenlenen Ek, (I) Sayılı Cetvel: Kadro İhdası (Memur), Ek, (V) Sayılı Cetvel: Sürekli İşçi Kadrolarının, 2560 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü gereğince İhdasının yapılmasına Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
5 Tahsis Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait İlimiz Bodrum İlçesi, Gündoğan Mahallesi, 511 ada 76 parsel numaralı, 9.007,01 m² tapu alanına sahip taşınmazda kalıcı bina yapmamak, futbol sahası mahiyeti dışında kullanmamak, var olan tesislerin bakım ve onarımı üstlenmek, giderlerini karşılamak ve yatırıma başlanılacağı bildirildiğinde ivedilikle taşınmazın terk edilmesi şartları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47 inci maddesi ve 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına 10 (on) yıl süre ile bedelsiz ve şartlı olarak tahsisinin yapılmasına Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
6 Taşınmaz Devri Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait İlimiz Bodrum, Menteşe, Fethiye, Seydikemer, Milas ve Marmaris İlçelerinde bulunan Ekli listede nitelikleri belirtilen 8 adet taşınmazın, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 2560 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince ileriki yıllarda üzerine sondaj kuyusu, terfi merkezi vb. çalışmaları yapılması durumunda gerekli izinlerin verilmesi kaydıyla Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına iade edilmesine/devredilmesine Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
7 Genel Kurul Üyelerinin İzinli Sayılması MUSKİ Genel Kurulu’nun 2022 yılı Mayıs ayı toplantısına katılamayan; Mehmet Hikmet SELÇUK, Ufuk BİLDİRİCİ, Fatih ÖLEMEZ, Ethem SAYAR, Mustafa KARACAN, Halil Faik BOZKURT ve Mustafa TOKSÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne Genel Kurulumuzca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
Karar No Konu Karar Özeti
18 Gündem Maddelerinin Kabulü
19 2017 yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi
20 2017 yılı Yatırım Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi
21 2017 yılı ile izleyen iki yılın Gelir ve Gider Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi
22 İlimiz Milas ilçesi Hacıahmetler mahallesinde 207,41m2 yüzölçümlü “Çeşme havuz fırın avlusu” nitelikli 113 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 139,31m2 büyüklüğündeki kısmının MBB Başkanlığına 10 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsisinin yapılması
23 İlimiz, Yatağan İlçesi, Turgut Mahallesinde, 6 pafta 886 parsel numaralı 2.468,00m² yüzölçümlü, avlulu okul ve bahçesi vasıflı, ½ hissesi Genel Müdürlüğümüze ait taşınmazın su deposu dışında kalan, 1.440,00m² lik kısmının ½ hissemiz oranında MBB Başkanlığına 10 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsisinin yapılması
24 İlimiz Milas İlçesi, Güllük Mahallesi 280 ada, 16 parsel numaralı (eski 400 parsel) arsa vasfındaki 48,17m2 yüzölçümlü taşınmazın MBB Başkanlığına devredilmesi
25 İlimiz Milas İlçesi, İçme Mahallesi, 115 ada, 89 parsel numaralı (eski 488 parsel) kuyu ve arsası vasfındaki 242,88m2 yüzölçümlü taşınmazın MBB Başkanlığına devredilmesi
26 MUSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
27 Norm Kadro Değişikliği yapılması
28 MUSKİ Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
29 Geçici işçi vizesi(Hakan ŞENOL)
30 Geçici işçi çalıştırılması
31 İki Asil İki Yedek Denetçilerin seçimi
32 Denetçi ücretleri
33 15 Genel Kurul üyesinin izinli sayılmaları