Proje Hakkında

Mevcut durumda, Arıtma Tesisi günlük ortalama kış sezonunda 13.649 m3/gün olup, yaz sezonunda 22.394 m3/gün olmaktadır. Fethiye İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 2. Kademe Üniteleri Uygulama Projesi ise 33.850 m3/gün kış (Sezon Dışı) ve 50.531 m3/gün Yaz debisine göre tasarlanmıştır. Proje kapsamında mevcut deşarj yapısı kullanılacak ve yeni bir deşarj hattı inşa edilmeyecektir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Fethiye ili sınırları içinde bulunan tahmini yatırım bedeli 4,500.000 € olan Fethiye İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi’ nin 2. Etap kapasite artışı yapım işi Dünya Bankası kredileri MUS-W7 Fethiye AAT II. Etap Yapım İşi (25.000 m3/gün)   / Construction of Fethiye WWTP II. Stage (25.000 m3/day) kapsamında yaptırılacak olup, Dünya Bankası tarafından ihale dökümanları onaylanmış ve ihale tarihi belirlenmiştir.

 Bahse konu kapasite artışı projesinin tamamlanması ve devreye alınması ile karbon, azot ve fosfor gideriminin sağlandığı ve ihtiyaç doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Usuller Tebliğine göre 1. Sınıf A kalite sulama suyu elde edildiği ileri teknolojide bir arıtma tesisi olacaktır. Böylece Fethiye Körfezi’ nin korunması ve mavi bayraklı kıyıların sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 

Proje Kapsamında; mevcut tesisin kapasite arttırımı için ek anaerobik havuzlar ve ek son çökeltme tankları yapılacaktır. Böylelikle mevcut tesisin hedeflenen ikinci kademe durumuna geçmesi amaçlanmıştır. Mevcut Ön arıtma ünitelerinin üstü kapatılarak, nüfusun en yoğun olduğu yaz aylarında artacağı düşünülen koku probleminin yayılmasının önlemesi ve Çamur Susuzlaştırma Binasındaki beltpresler dekantörlerle değiştirilerek susuzlaştırma verimi arttırılacağı düşünülmektedir. Ayrıca, Proje ömrü olan 2028’den sonraki süreç için daha da ileri arıtım yapılması planlanmakta olup, bu şekilde en az 2,5 kat daha fazla ek kapasite ile atıksu arıtımı yapılabilecektir. Proje kapsamında yer alan tesisler aşağıdaki gibidir;

 • TM4 Pompa İstasyonu (yenilenecek)
 • Ön Arıtma (yenilenecek+yeni yapılacak)
 • Ön Çökeltme
 • Selektör Tankı (yeni yapılacak)
 • Anaerobik (Biop) Havuzlar (yeni yapılacak)
 • Dağıtım Yapısı Ve Havalandırma Havuzları (yenilenecek)
 • Blower Bınası (yenilenecek)
 • Son Çökeltme Havuzları Debi Dağıtım Yapısı
 • Köpük Haznesi (yenilenecek)
 • Son Çökeltme Havuzları (yeni yapılacak)
 • Çamur Besleme Tankı (yenilenecek)
 • Çamur Susuzlaştırma Binası (yenilenecek)
 • Geri Devir Ve Fazla Çamur Pompa Binası (yenilenecek)
 • Süzüntü Suyu Pompa İstasyonu (yenilenecek)
 • Disk Tipi Filtrasyon (yeni yapılacak)
 • UV Dezenfeksiyon Sistemi (yenilenecek)
 • Hidrofor Binası (yenilenecek)

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19.04.2018 tarih ve E.4675 sayılı yazısı ile 16.01.2002 tarih ve 100 karar numaralı İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından “Çevresel Etkileri Önemsizdir” kararı verilen Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi 1. ve 2. Etap projelerinin aynı alan ve kapasiteyle PTD tahahhütlerine uymak koşulu ile alınan kararlar devam ettirilmektedir, denilmektedir. Dolayısı ile halihazırda alınmış ÇED Belgesinin yenilenmesine gerek duyulmamaktadır.

 

Fethiye İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı Projesinin finansman kaynağı Dünya Bankasından alınacak krediyle sağlanacaktır. Projenin İlbank A.Ş. ve Dünya Bankası ilgili birimleri tarafından değerlendirilmesi ve onaylanmasına müteakip, projelendirme ve yapım işleri İhale süreçleri yürütülecektir

Projenin Potansiyel Sosyal Etkileri
 1. Projenin Dünya bankası tarafından finanse edilmesi, öz kaynaklarımızın Fethiye İlçesi adına planlanacak diğer hizmetler bünyesinde kullanılmasına imkân verecektir.
 2. Arıtma tesisi ile birlikte Hisarönü- Ovacık kanalizasyon kollektör hattı ve Kanalizasyon Şebeke Hatları Rehabilitasyonlarının da yapılması sonrası İlçe güçlü bir altyapıya sahip olması sayesinde, bölgedeki fosseptiklerden kaynaklı koku problemi çözülecek ve vidanjör masrafları ortadan kalkacaktır.
 3. Paket arıtma ihtiyacı ve çamur problemi azalacaktır.
 4. Proje ile su kaynakları korunacak olup, kontrolsüz deşarjın önüne geçilecek ve bölgede oluşacak atıksular için yeterli arıtım kapasitesi sağlanacaktır.
 5. Doğal çevrenin ve denizlerin korunması sonucunda Turizm Sektörüne ciddi olumlu etkiler sağlayacaktır.
 6. Doğal su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilecektir.
 7. Arıtılmış suyun sulama suyu olarak kullanılması sonucunda sulama için kullanılan temiz su ve yeraltı suyu kaynakları korunacaktır.
 8. Bölgeden istihdam olmasına dikkat edilerek, vasıfsız işçiler için inşaat döneminde kısa dönemli istihdam, vasıflı işçiler için orta/uzun dönem istihdam sağlanacaktır.
 9. Faaliyetin inşaat aşamasında çalışan personelin gerekli tüm sosyal, altyapı ihtiyaçları bölgeden karşılanacak olup, bölge halkı inşaat dönemi boyunca çalışan personel ihtiyaçları doğrultusunda gelir elde edebilecektir.
 10. Karbon, Azot ve fosfor gideriminin de yapılarak ileri derecede arıtılmış suyun denize deşarj edilecek olması turizm faaliyetleri önündeki riski ortadan kaldıracaktır. Mavi bayraklı kıyıların sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Çed Belgesi
Çsed Nihai Raporu
Environmental And Social Impact Assessment Report
Proje Genel Yerleşim Planı
Uydu Görüntüsü
SADELEŞTİRİLMİŞ ARAZİ EDİNİM EYLEM PLANI (SAEP)
ABBREVIATED LAND ACQUISITION PLAN(ALAP)