Proje Hakkında

Bu proje, Ölüdeniz Mahallesi, Ovacık ve Hisarönü Mevkilerinde oluşacak evsel nitelikli atıksuların Fethiye Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesi ve gelecek uç debiye göre Fethiye Kanalizasyon Şebekesi ve kolektör yapımı işini kapsar.

Fethiye’ye bağlı olan Hisarönü ve Ovacık mahalleri ile ilgili alt yapı proje çalışmaları, ilk etapta 1997 yılında İller Bankası projesi olarak Birim Altyapı Mühendislikçe başlatılmış, akabinde 2000 yılında Tempo Mühendislik tarafından ilaveler yapılmıştır. En son olarak da zamanın Ölüdeniz Belediyesi tarafından 2010 yılında Özbek Mühendisliğe İller Bankası aracılığıyla hazırlatılmış ve deşarj noktası olarak da, tarihi Kayaköy bölgesinde bir alan belirlenmiştir. Ancak bölgenin SİT bölgesi olması, akabinde yukarıda değinildiği üzere MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün kurulması sonrası yapılan çalışmalarda, bölgenin atıksuyunun Kayaköy yerine mevcut Fethiye Atıksu Arıtma Tesisine kapasite artışı yapılmak suretiyle deşarjının yapılması ile Atatürk Caddesi’nden geçmesi öngörülen kollektör hattına da Doğu’da ki havzalarında bağlanması öngörülmüştür.

Atıksu arıtma tesisinin alıcı ortama deşarjı ve deşarj yapılacak derenin mansabındaki hidrolik ve arkeolojik sit vb gibi konular nedeni ile MUSKİ tarafından yatırım programından çıkartılarak, kapasite artışı ile Fethiye Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesi planlamıştır.

Hisarönü – Ovacık mahalleleri Kanalizasyon şebeke projesi İller Bankası tarafından Özbek Mühendislik’e hazırlatılmış olup, Hisarönü ve Ovacık Mahalleleri Kanalizasyon şebekesinin +290 metre kotunda planlanan Terfi Merkezi (TM3)’den Kayaköy atıksu arıtma yerine, +320 metre kotuna basılması sonrasında cazibe ile Fethiye AAT’ne ulaştırılması bu esnada güzergâh olarak seçilen Atatürk Caddesinin Doğu havzasında kalan mahallelerin atıksuyunun kollektöre bağlanarak mevcut şebeke yüklerini azaltmak amacıdır.

Turizm sektörü, Türkiye gibi gelişme yolundaki ülkelerde ödemeler dengesi açısından önemli bir girdi oluşturmaktadır. Bu sektör küresel rekabete en fazla açık sektör olup, sunduğu malların en önemlisi doğanın kendisidir. Kirlilikten kaynaklanan çevresel bozulma turizm gelirlerinde önemli kayıplara yol açabileceği gibi bu tür çevre kaynaklarının ıslahı da büyük masraflar gerektirmektedir. Bu nedenle planlanan bu atık su hatları ile turizm potansiyeline sahip bu bölge için kirlenme sonrası ıslah yerine, kirlenmeyi önlemeyi amaçlayarak önemli bir kaynak tasarrufu sağlanacaktır.

Bölgenin turizm alanı olması nedeni ile yazlık ve kışlık nüfus değişkenliği oldukça fazladır. Gerek yaz nüfusunun fazla olması gerekse bölgenin turizm potansiyeli dikkate alındığında, çağın gerekliliğine ve çevresel şartlara uygun kanalizasyon şebekesi, terfi istasyonları ve toplanan atıksuların arıtılması yapılması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

 Projenin İlbank A.Ş. ve Dünya Bankası ilgili birimleri tarafından değerlendirilmesi ve onaylanmasına müteakip, projelendirme ve yapım işleri İhale süreçleri yürütülecektir.

Projenin Potansiyel Sosyal Etkileri
  1. Projenin Dünya bankası tarafından finanse edilmesi, öz kaynaklarımızın Bodrum İlçesi adına planlanacak diğer hizmetler bünyesinde kullanılmasına imkân verecektir.
  2. Kanalizasyon hattının yapılması sonrası bölgenin güçlü bir altyapıya sahip olması sayesinde, bölgedeki fosseptiklerden kaynaklı koku problemi çözülecek ve vidanjör masrafları ortadan kalkacaktır.
  3. Paket arıtma ihtiyacı ve çamur problemi azalacaktır.
  4. Proje ile su kaynakları korunacak olup, kontrolsüz deşarjın önüne geçilecektir.
  5. Doğal çevrenin ve denizlerin korunması sonucunda Turizm Sektörüne ciddi olumlu etkiler sağlayacaktır.
  6. Yeraltı su kaynakları başta olmak üzere, doğal su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilecektir.
  7. Bölgeden istihdam olmasına dikkat edilerek, vasıfsız işçiler için inşaat döneminde kısa dönemli istihdam, vasıflı işçiler için orta/uzun dönem istihdam sağlanacaktır.
  8. Faaliyetin inşaat aşamasında çalışan personelin gerekli tüm sosyal, altyapı ihtiyaçları bölgeden karşılanacak olup, bölge halkı inşaat dönemi boyunca çalışan personel ihtiyaçları doğrultusunda gelir elde edebilecektir.
  9. Kanalizasyon sistemi sayesinde, toplum sağlığının sürdürülebilirliği, patojenik hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesine ve azalmasına büyük katkı sağlanacaktır. 
  10. Kanalizasyon sisteminin olması sayesinde vidanjör ile atıksu taşımacılığının yarattığı koku, gürültü ve özellikle dar sokaklarda trafikte aksamalar, geçişlerin kapanması gibi olumsuz etkiler ortadan kalkacaktır.
Proje Genel Yerleşim Planı
Uydu Görüntüsü
SADELEŞTİRİLMİŞ ARAZİ EDİNİM EYLEM PLANI (SAEP)
ABBREVIATED LAND ACQUISITION PLAN(ALAP)